1

برون سپاری پشتیبانی شبکه

News Discuss 
برون سپاری قراردادی میان سازمان کارفرما و شرکت ارائه دهنده خدمات است که کارفرما بخشی از مسئولیت های موجود در قالب فرآیندهای سازمان خود را به آن شرکت می سپارد. https://virgool.io/@miladhajizade20/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-iklwi2tebqrv

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story