1

کوئتیاپین 25

News Discuss 
در ﻫﺮ ﻓﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن، ﻳﻚ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻗﻮی norquetiapine اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ ﻋﻤﺮی ﺣﺪود ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ دارد. ﻫﺮ دو ﻧﻮع اﻏﻠﺐ روزی ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺠﻮﻳﺰ میﺷﻮد و ﺗﺪاﺧﻞ داروﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪارد. دارو ﻳﻚ ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﮓ ﻗــﻮی Histaminic، Cholinergic و Alpha-1-adrenergic دارد، ﻛــﻪ ﺑﺎﻋــﺚ ﺧــﻮابآوری زﻳــﺎد، ﺗﺄﺛﻴﺮات آﻧﺘﻲ ﻛﻮﻟﻴﻨﺮژﻳﻜﻲ و اﻓﺖ ﻓﺸﺎر وﺿﻌﻴﺘﻲ میﺷﻮد. http://starv.blog.ir/post/%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%86-25

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story