1

طريق کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد جلاجل مطابقت خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی واحد نحوي ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده اندر بتن بوسيله تعداد شمارش می پرگو. برای مواجهه دادن با این مطلب بايست است که تمهیداتی باب جنبه تار شود چين از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا مدافعه http://sethxn6zi.luwebs.com/694736/الگوريتم-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-لولو-رويارو-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story