1

تکراری که هر روی تولید نسل

News Discuss 
نمی‌کند اما این واقعه بزرگ تاریخی به تکرار و یادآوری نیاز دارد.تکراری که هر روی تولید نسل جوان هم بدانند در آن مقطع تاریخی چه اتفاقاتی در جبهه می‌افتاد. 37 در پایان روز دوم و کمبود مهمات و آذوقه و تلفات وارده، باعث شکسته شدن مقاومت شد و مدافعان http://zaraee.parsiblog.com/Posts/15/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%da%a9%d9%87+%d9%87%d8%b1+%d8%b1%d9%88%d9%8a+%d8%aa%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%af+%d9%86%d8%b3%d9%84/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story