1

روایت یک پیشنهاد عجیب در برخی مدارس ابتدایی؛ سال دیگر بیایید!

News Discuss 
و پژوهشگران بر این باورند که دلیل پیشرفت کشورهای شرق آسیا ناشی از هماهنگ بودن وضوح اهداف و نظام آموزشی میباشد و همچنین آزمونهایی که توانایی دانشآموزان در درک و کاربرد برنامه درسی را به روشنی میسنجند. کتاب های درسی بهترین منابع مطالعاتی برای درک عمیق مفاهیم هستند که http://evanss877xcg2.webdesign96.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story