1

فرش هیوا [طرح های جدید] : Aliqapo

News Discuss 
وینتیج به فرشهای سبک مدرنی گفته میشود که کم رنگ ییا رنگ پریدهاند و در مراحل بافت، نمایی ساییده روی آنها ایجاد میشود تا شبیه فرشهای کهنه و نخنما به نظر برسند. شاهد بودهایم که برخی فرشهایمان بوی بد میدادهاند یا وقتی روی آنها مینشستیم، لباسهایمان پر از پرز https://lanekhask.wssblogs.com/3985325/فرش-وینتیج-کاشان-چند-نوع-دارد

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story