1

مطلب Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
▫️رهبر محصور جنبش سبز در بخش دیگری از این نوشتار، درباره جانشینی موروثی رهبری در ایران هشدار داد و با اشاره به سخنانی از این دست که پس از مرگ رهبری، فرزندش رهبری شیعیان را به دست می‌گیرد نوشت: «زبان‌شان لال! مگر سلسله‌های ۲۵۰۰ ساله بازگشته‌اند که فرزندی پس از https://virgool.io/@carkits/%D9%86%D9%82%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B2%D9%88%D8%B1-vi8ugsmuavyt

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story