1

Little Known Facts About bhairav kavach.

News Discuss 
धनं पुत्रं सदा पातु बन्धुदारानिकेतनम् ॥ १९॥ न शक्नोमि प्रभावं वै कवचस्यास्यवर्णितुम्। ॐ हृीं पाधौ महाकालः पातु वीरा सनो ह्रुधि वायव्यां मां कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः ॥ रक्षतु द्वारमूले च दशदिक्षु समन्ततः ॥ २०॥ वायव्यां मां कपाली च नित्यं पायात् सुरेश्वरः ॥ नमः पातु महामन्त्रः सर्वशास्त्रार्थपारगः ॥ ११॥ https://setbookmarks.com/story16629917/the-best-side-of-bhairav-kavach

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story