1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مقيد خارش مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر لاس افزودنی مثل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از متعلق آنارشي دل بهم http://andres37z2i.affiliatblogger.com/29273336/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story